Search results

32 results in 0.07s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ความรอบรู้
 • ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป
 • ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
 • ส่วนที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
 • Part 1 ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
 • บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
 • บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
 • บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 • บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญญลักษณ์
 • บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
 • Part 2 บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
 • บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
 • บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
 • Part 3 บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
 • บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
 • บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
 • Part 4 แนวข้อสอบเสมือนจริง บทที่ 15 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
 • บทที่ 16 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ระดับ 1-2 ปวช. ปวส. ปวท. แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • ส่วนที่ 2 ปริญญาตรี แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของครู
 • บทที่ 2 นโยบายรัฐบาลและนโยบายการศึกษา
 • บทที่ 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 • บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 • บทที่ 5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • บทที่ 6 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • บทที่ 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 • บทที่ 8 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
 • บทที่ 9 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • การปฏิรูปการศึกษาการบริหารกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช.
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 • 2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • 4. การพัฒนาผู้เรียน
 • 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • 6. การวิจัยทางการศึกษา
 • 7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • 8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • 9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
 • 10. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
 • 11. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 2
 • 12. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 3
 • 13. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 4
 • 14. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 5
 • 15. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 6
 • 16. คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 7
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 1
 • บทที่ 2 แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 2
 • บทที่ 3 แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 3
 • บทที่ 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 4
 • บทที่ 5 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 5
 • บทที่ 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 6
 • บทที่ 7 แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 7
 • บทที่ 8 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 8
 • บทที่ 9 แนวข้อสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง เฉลยแนวข้อสอบ บทที่ 9
หนังสือ