Search results

17 results in 0.22s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Note: วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
หนังสือ

  รายงานการประชุมสัมมนา
รายงานการประชุมสัมมนา
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สารจากนายกรัฐมนตรี
 • สารจากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • สารจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • วิสัยทัศน์หัวหน้าหน่วยงานสังกัด/ในสังกัด
 • หน้าที่และอำนาจ
 • โครงสร้างกระทรวง เป้าประสงค์หลัก ระเบียบวาระทั้ง 6 ด้าน
 • ทิศทางยุทธศาสตร์ เสาหลัก และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ