หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
สารนิพนธ์
(ก-ฏ) 182 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
101 หน้า
วิทยานิพนธ์
(ก-ฎ) 171 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือทั่วไป
24 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ), 273 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ตาราง