วิทยานิพนธ์
(ฉ), 79 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
สารนิพนธ์
(ก-ฌ) 72 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
วิทยานิพนธ์
ฌ, 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ด) 199 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ฏ), 154 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือทั่วไป
91 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
(18), 199 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
งานวิจัย
135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543
Note: ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2543
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 116 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือทั่วไป
526 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • บทนำ
 • สถานภาพทางศีลธรรมของครอบครัวในทัศนะพุทธศาสนา
 • คุณธรรมความกตัญญูในจริยศาสตร์ขงจื่อ
 • จริยศาสตร์ขงจื่อ : จริยศาสตร์ต่างตอบแทน
 • ศีลของห้า : สติกับพุทธศาสตร์
 • Prphairesis : สิ่งที่ขึ้นอยู่กับเราและชีวิตที่เป็นสุขในจริยศาสตร์ของเอพิคเททุส
 • ความสัมพันธ์แบบพบหน้าค่าตาในฐานะเงื่อนไขทางจริยศาสตร์ตามทัศนะของเอมมานูเอล เลวีนาส
 • ความเคารพยอมรับในปรัชญาของปอล ริเกอร์
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ
  เมื่อใดที่นึกถึงวิถีชนบท เราจะเห็นความมีชีวิตชีวา ความผูกพันของเครือญาติ การเอื้อเฟื้อ ความกตัญญู ความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นวิถีทางสังคมและ วัฒนธรรม แต่การดำเนินชีวิตยังมีวิถีทางเศรษฐกิจ การเมือง โยงใยอยู่ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาไว้ 3 ส่วน คือ หลักการทฤษฎีเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ค
เมื่อใดที่นึกถึงวิถีชนบท เราจะเห็นความมีชีวิตชีวา ความผูกพันของเครือญาติ การเอื้อเฟื้อ ความกตัญญู ความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นวิถีทางสังคมและ วัฒนธรรม แต่การดำเนินชีวิตยังมีวิถีทางเศรษฐกิจ การเมือง โยงใยอยู่ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาไว้ 3 ส่วน คือ หลักการทฤษฎีเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ค
หนังสือทั่วไป
177 หน้า: