หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
446 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 พื้นฐานความรู้จิตวิทยาการรู้ คิดและปัญญา
 • บทที่ 2 พื้นฐานทางชีวภาพของการรู้ คิด และปัญญา
 • บทที่ 3 การรับรู้
 • บทที่ 4 รูปแบบการจำได้
 • บทที่ 5 ความตั้งใจ
 • บทที่ 6 ระบบความจำ : ความจำระยะสั้นและความจำระหว่างการทำงาน
 • บทที่ 7 ความจำระยะยาว ความรู้และการเรียนรู้
 • บทที่ 8 การคิดและการแก้ปัญหา
 • บทที่ 9 การให้เหตุผล
 • บทที่ 10 การประเมิน
 • บทที่ 11 การตัดสินใจ
 • บทที่ 12 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
325 หน้า ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 พื้นฐาน 01 เปิดสวิตซ์ติดเครื่อง
 • 02 ก่อร่างสร้างความจำ
 • 03 เพิ่มพลังให้ความจำ
 • 04 การควบคุม
 • 05 การเรียนรู้ทั่วไป
 • ส่วนที่ 2 การประยุกต์
 • 06 รายชื่อการเรียนรู้
 • 07 คำและความคิด
 • 08 ตัวเลขและชื่อคน 09 ภายใต้ความกดดัน
 • 10 การพัฒนาตนเอง
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.