วิทยานิพนธ์
(ฉ), 75 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือทั่วไป
163 หน้า
  พิมพ์เป็นที่ระลึกในการทำบุญคล้ายวันเกิด พระราชวิสุทธกวี 24 มิถุนายน 2536
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการทำบุญคล้ายวันเกิด พระราชวิสุทธกวี 24 มิถุนายน 2536
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
360 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
339 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
ก-ค, 197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการให้วัตถุ แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น
 • 2. สีลมัย บุญที่สำเร็จด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ
 • 3. ภาวนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนา อบรมจิตใจ เพื่อให้เกิดปัญญา และนำไปสู่การละกิเลส
 • อปจายนมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
 • 5. เวยยาวัจจมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการขวนขวายรับใช้หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
 • 6. ปัตติทานมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเฉลี่ยส่วนบุญแห่งความดีให้แกผู้อื่น
 • ปัตตานุโมนทนามัย บุญที่สำเร็จได้จากการยินดีในความดีของผู้อื่น
 • 8. ธัมมัสสวนมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม
 • 9. ธัมมเทสนามัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรมแก่ผู้อื่น
 • 10. ทิฎฐุชุกรรม บุญที่สำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง หรือให้เป็นไปตามความเป็นจริง
หนังสือทั่วไป
71 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 โลก ธรรมชาติ พระเจ้า
 • บทที่ 1 แก่นสารสาระกับสารัตถะ
 • บทที่ 2 พระเจ้า
 • บทที่ 3 จิตกับกาย
 • บทที่ 4 เจตจำนงเสรี
 • ส่วนที่ 2 ความรู้ ความจริง
 • บทที่ 5 ความจริงกับความฝัน
 • บทที่ 6 การรับรู้โลก
 • บทที่ 7 ความคิดกับโลกภายนอก
 • บทที่ 8 วิธีการได้มาซึ่งความรู้
 • ส่วนที่ 3 ความดี ความเลว การปกครอง พลเมือง
 • บทที่ 9 การทำตามหน้าที่
 • บทที่ 10 ประโยชน์นิยม
 • บทที่ 11 จริยศาสตร์คุณธรรม
 • ส่วนที่ 4 ชุมชน สังคม การเมือง
 • บทที่ 13 ความยุติธรรม
 • บทที่ 14 ความเสมอภาพ สิทธิ เสรีภาพ
 • ส่วนที่ 5 ความงาม
 • บทที่ 15 ศิลปะ
 • บทส่งท้าย ธรรมชาติของปรัชญา