Search results

5 results in 0.09s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2558
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 มกราคม - ธันวาคม 2558
TOC:
 • การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก : กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ : กรณีศึกษา อำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 • แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
 • การออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็น
 • การเเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ
 • คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถามศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันการเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล