Search results

3 results in 0.06s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาการจัดการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 01. การเรียน การสอน แนวดิจิทัล
 • 02. ดิจิทัลในแนวพฤติกรรมนิยม
 • 03. ดิจิทัลในแนวทางการสร้างความรู้
 • 04. ความแตกต่างของผู้เรียน
 • 05. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนแนวดิจิทัล
 • 06. ห้องเรียนดิจิทัล : ห้องเรียนกลับด้านและผสมผสาน
 • 07. เว็บและอีเลิร์นนิ่ง
 • 08. โมยายเลิร์นนิง ผสานความจริงด้วยสื่อในการเรียนรู้แบบภควันตภาพ
 • 09. แพลตฟอร์มการเรียนรู้