Search results

7 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • หมวด 1 บททั่วไป
 • หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
 • หมวด 3 คณะกรรมการ
 • หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจ้ดจ้าง
 • หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
 • หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา
 • หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
 • หมวด 9 การทำสัญญา
 • หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
 • หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
 • หมวด 12 การทิ้งงาน
 • หมวด 13 การบริหารพัสดุ
 • หมวด 14 การอุทธรณ์
 • หมวด 15 บทกำหนดโทษ