หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  โครงการจดหมายถึงหลานเพื่อปีผู้สูงอายุ โครงการร่วมระหว่าง 10 ประเทศในเอเชีย
โครงการจดหมายถึงหลานเพื่อปีผู้สูงอายุ โครงการร่วมระหว่าง 10 ประเทศในเอเชีย
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
298 หน้า
หนังสือทั่วไป
521 หน้า
  มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในงานมหาสมณานุสรณ์ครบ ๕๐ ปี แต่วันสิ้นพระชนม์ แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2514
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในงานมหาสมณานุสรณ์ครบ ๕๐ ปี แต่วันสิ้นพระชนม์ แห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2514
หนังสือทั่วไป
700 หน้า : ภาพประกอบ
  ในงานฉลองครบ 84 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์1-5 ตุลาคม2521
Note: ในงานฉลองครบ 84 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์1-5 ตุลาคม2521
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
ก-ผ, 521 หน้า : ภาพประกอบ + 1 CD Rom
หนังสือทั่วไป
(12), 152 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • จดหมาย เรื่อง ถวายลิขสิทธิ์ต้นฉบับ "วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา"
 • คำปรารภของผู้เขียน
 • ความนำ
 • ท่าทีและเหตุผลที่ไม่ทรงตอบปัญหาทางอภิปรัชญา
 • วิธีวิเคราะห์ปัญหาทางอภิปรัชญาที่ทรงตอบ
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระไตรปิฎก
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาของครูทั้ง 6
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาของลักธินิครนถ์ หรือศาสนาเชน : เปรียบเทียบหลักกรรมและความเพียร
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาเรื่องกฏแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาเรื่องโลก : คติการเกิดและการสลายของโลก
 • ข้อสรุปท้ายบท
 • อักษรย่อที่ใช้ในเล่มนี้
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
3 เล่ม : ภาพประกอบ