Search results

4 results in 0.2s

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
TOC:
 • การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิวาตธรรมที่ปรากฎในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก
 • พุทธวิธีการสอนเชิงอุปมาอุปไมย
 • ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในมิติแห่งทิฏฐิตามคำสอนพระพุทธศาสนา
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนเรื่องคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิเคราะห์อุบายกำจัดอกุศลวิตกในวิตักกสัณฑฐานสูตร
 • การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ
 • พระพุทธเจ้าในฐานะนายแพทย์