Search results

6 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ผีซ้ำ ด้ำพลอย
 • บทที่ 2 สืบด้ำแถน
 • บทที่ 3 ด้ำโคตรเงือก และด้ำโคตรกบ ใน "ซิ่นนางหาญ"
 • บทที่ 4 เจ็ดชั่วโคตร
 • บทที่ 5 โคตรวงศ์ด้ำในจารึก "ปู่สบถหลาน"
 • บทที่ 6 สาวด้ำปางบรรพ์ : ด้ำนาย - ด้ำปู่
 • บทที่ 7 ความหลากเลื่อนของภาษากับความหมายของคำ "ใหญ่-ยาย-นาย"
 • บทที่ 8 ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ "ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ" ของสังคมไทดั้งเดิม
 • บทที่ 9 ลวงตกน้ำเบ่าฮู้จม แอ่นตกหนองตกนาเบ่าฮู้เส่า
 • บทที่ 10 จาก "สิบหกเจาไท" สู่ "สิบสองจุไท"
 • บทที่ 11 วิถีชน "ไททรงดำ" "ลาวโซ่ง" "ผู้เต๊า" "ตระกูลเลือง" ในภูมิรัฐศาสตร์เดียนเบียนฟูกับลัทธิอาณานิคมภายใน-ภายนอก
 • บทที่ 12 เชิญลงเยอ เชิญเจ้าลงเยอ...เชิญนางแต่งฮูปี่ฮูแคน ลูกสะแนนให้ดังถูกต้อง
 • บทที่ 13 ความเชื่อเรื่องแถน กับ นาฏพิธีหมอลำผีฟ้าพญาแถน
 • บทที่ 14 การเล่าดยั๊วของชนชาวลัวะ กับ ปกิณกะแม่นมสยาม
 • บทที่ 15 อีแม่นางกวัก บรรพสตรียุคปางด้ำนาย ของชุมชนชาวไท
 • บทที่ 16 ชาวไทพวนกับซิ่นตีนจกลายนกคู่กินน้ำร่วมต้น
 • บทที่ 17 วัฒนธรรมร่วมเชื่อสาย ผองชนชาวกลองมโหระทึก
 • บทที่ 18 ตามรอย...ชุมชนสายวัฒนธรรมกลองมโหระทึกยูนนาน
 • บทที่ 19 การเดินทัพทางไกลขอลมโหระทึกกับ "วิถีชุมชนชาวเตียนเยวี่ย"
 • บทที่ 20 พิธียูชายัญ "เสาด้ำงู" ของแดนสนธยาอาณาจักรเตียน กับสังคมอารยะสยาม
 • บทที่ 21 โกวเจี้ยน จอมยุทธ์กระบี่เยวี่ยไร้เทียมทาน
 • บทที่ 23 การตีดาบฟ้าฟื้น ตามตำรา "คัมภีร์มหาศาสตราคม" ของชาวสยาม
 • บทที่ 24 ระบบของสัญญะ-ระบบของสังคม ในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ
 • บทที่ 25 "เสาเมือง" รหัสวัฒนธรรมการเมืองเรื่อง "อำนาจรัฐ" ไท/ไต/ลาว/สยาม
 • บทที่ 26 ตำนาน้ำเต้าปุง ของปูลางเชิง ว่าด้วยทฤษฎีกำเนิดมนุษย์
 • บทที่ 27 ทฤษฎีและวธีวิทยามานุษยวิทยากับการศึกษาประวัติศาตร์ห้วงยาว
 • บทที่ 28 จักรวาลทัศน์ของจีน
 • บทที่ 29 จาก "เทพเสินหนง ปีศาจควา ควายเขาลู่" สู่ระบบแถนอุปถัมภ์
 • บทที่ 30 บทสังเคราะห์ อุดมการณ์ด้ำ ระบบแถน และกำเนิดรัฐไท
หนังสือ

  บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
Note: บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
TOC:
 • การสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จ้วง- ไท - ไทย
 • ความหมายของไป๋เยว่ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยประเทศไทย
 • ที่ต้ัง ที่มา และการเคลื่อนย้ายของชนชาติไท และชนชาติข้างเคียง การทำความเข้าใจเบื้องต้นจากข้อมูลภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ และโบราณคดี
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิเคราะห์แหล่งกำเนิดของคนไทจากวัฒนธรรมไทเดิม
 • ประวัติศาสตร์ของตัวเขียนโบราณไทอาหม
 • Preservation of Tai manuscript literature in northeast India problems and prospect
 • an enduring ancient Tai-Ahom tradition
 • ความโทเมืองจากเมืองแถง
 • Tracing the footsteps of the Tai Ai Lao
 • Search for identity of the greater Tai nationality through the medium of ethno botanical study
 • the interdependence of the concept Najiak-kwan-muang in Tai culture : steps towards understanding
 • "ระบบแม่" สู่ "ระบบพ่อ" ในสังคมจ้วงโบราณ ถูกเปลี่ยนผ่านด้วยการหักดิบ
 • บันทึกการอ่าน"วัฒนธรรม" ชาวจ้วง
 • นางห่มเมืองแม่ต้นแบบของคนไทลุ่มน้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง
 • "จ้วง" ในยูนนาน : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองว่าด้วยพหุชาติพันธุ์
 • พัฒนาการของรัฐไทยในตำนาน : กรณีเมืองยองในรัฐฉานพุทธศตวรรษที่ 18-21
 • ผู้เขียนกับข้าพเจ้า
 • คำขอบคุณ.
หนังสือ

หนังสือ