หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
วารสาร
184 หน้า : ภาพประกอบ