Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปมกระแสร้อน "ถั่วอินคา" พืชตัวใหม่
 • องค์ความรู้ "ถั่วอินคา"
 • สาระสรรพคุณของถั่วอินคา
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร สมิทธิ์ บรรณนคร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร สุชาติ ศิลปะหัสดี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร นฤชา สวดมนต์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร ภานิยา พิกุลณี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • จากประสบการณ์ของเกษตรกร นิรันดร์ สุขประเสริญ และจรูญ งามลำยอง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
 • อาหารจากใบถั่วอินคา