หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
141 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(8), 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 พุทธศาสนาภายใต้บริบท
 • ส่วนที่ 2 หฤทัยสูตร
 • ส่วนที่ 3 วิถีแห่งพระโพธิสัตว์
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
86 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
224หน้า ภาพประกอบ
  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
Note: วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
หนังสือทั่วไป
319 หน้า
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตราธรรมทั้งสี่ ในพุทธศาสนา
 • เอาชนะอารมณ์อกุศล
 • พัฒนาตนด้วยการเจริญบารมีทั้งหก
 • การเจริญอุเบกขา
 • อริยสัจ 4 และคาถา 8 บท เพื่อการพัฒนาจิต
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
260 หน้า