Search results

3 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การสร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือ

หนังสือ