หนังสือทั่วไป
564 หน้า
หนังสือทั่วไป
103 หน้า
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ ตอนที่ 1 บริบทของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 2 สถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • ตอนที่ 2 การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล บทที่ 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 4 การบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • ตอนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 5 คุณลักษณะและทักษะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 7 บทสรุป : การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม
วิทยานิพนธ์
(ก-ญ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพระพุทธศาสนา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพระพุทธศาสนา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม
 • บทที่ 1 การจัดการความรู้ การสร้างความรู้ และการสร้างนวัตกรรมความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม
 • บทที่ 2 ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อต่อเติมการสร้างนวัตกรรมให้สมบูรณ์
 • บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตัวแปรสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
 • บทที่ 4 สร้างความคิดสร้างสรรค์เท่ากับสร้างนวัตกรรม
 • บทที่ 5 ทีมนั้นสำคัญไฉน
 • บทที่ 6 เทคนิคการเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการสร้างนวัตกรรม
 • บทที่ 7 แรงจูงใจ แรงขับเคลื่อนอันทรงพลังเพื่อการสร้างนวัตกรรม
 • บทที่ 8 3 เทคนิควิธีเพื่อการสร้างนวัตกรรม
 • ตอนที่ 2 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม บทที่ 9 สร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ได้นวัตกรรม
 • บทที่ 10 ผลงานนวัตกรรมควรประเมินอย่างไร
 • ตอนที่ 3 ตัวอย่างผลงานนวัตกรรม
 • ตัวอย่างผลงานนวัตกรรม
วิทยานิพนธ์
(ต), 146 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
 • ตอนที่ 2 นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ตอนที่ 3 นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ - ตอนที่ 4 นวัตกรรมประภทวิธีสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
สารนิพนธ์
ด, 245 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.