Search results

76 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ด้วยแนวโน้มที่กำลังจะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ในปี 2015 และเนื่องด้วยความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อไทย จึงทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่จะศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนำเสนอแนวทางในการผลักดันให้อาเซียนพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยแนวโน้มที่กำลังจะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ในปี 2015 และเนื่องด้วยความสำคัญของอาเซียนที่มีต่อไทย จึงทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่จะศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และนำเสนอแนวทางในการผลักดันให้อาเซียนพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์แบบ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 : สาระของตอนที่หนึ่ง
 • สังคมเริ่มแรก
 • สิทธิ์ของผู้แข็งแรงที่สุด
 • การเป็นทาส
 • จำเป็นต้องหวนกลับสู่ข้อตกลงครั้งแรกเสมอ
 • ข้อตกลงทางสังคม
 • รัฎฐาธิปัตย์
 • ภาวะที่เป็นสังคม
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • ตอนที่ 2 : อำนาจอธิปไตยมิอาจจะถ่ายโอนกันได้
 • อำนาจอธิปไตยเป็นสิ่งที่แบ่งแยกมิได้
 • เจตจำนงร่วมผิดพลาดได้หรือไม่
 • ขอบเขตของอำนาจอธิปไตย
 • สิทธิ์ในชีวิตและความตาย
 • กฎหมาย
 • ผู้บัญญัติกฎหมาย
 • ประชาชน
 • ประชาชน (ต่อ)
 • ประชาชน (ต่อ)
 • ระบบต่างๆ ในการบัญญัติกฎหมาย
 • ประเภทของกฎหมาย
 • ตอนที่ 3 : ว่าด้วยรัฐบาลโดยทั่วไป
 • หลักการต่างๆ ที่ใช้ในการก่อตั้งรัฐบาล
 • รูปแบบของรัฐบาล
 • ประชาธิปไตย
 • อภิชนาธิปไตย
 • ราชาธิปไตย
 • รัฐบาลแบบผสม
 • ใช่ว่ารัฐบาลทุกรูปแบบจะเหมาะสมกับทุกประเทศ
 • เครื่องหมายของรับบาลที่ดี
 • การใช้อำนาจในทางที่ผิดของรัฐบาลและแนวโน้มไปสู่ความเสี่ยง
 • ความตายของกายการเมือง
 • จะธำรงอำนาจอธิปไตยไว้ได้อย่างไร
 • จะธำรงอำนาจอธิปไตยไว้ได้อย่างไร (ต่อ)
 • จะธำรงอำนาจอธิปไตยไว้ได้อย่างไร (ต่อ)
 • ตัวแทนหรือผู้แทน
 • การจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่สัญญา
 • การจัดตั้งรัฐบาล
 • วิธีป้องกันการแย่งชิงอำนาจของรัฐบาล
 • ตอนที่ 4 : เจตจำนงร่วมเป็นสิ่งที่ทำลายไม่ได้
 • การออกเสียง
 • การเลือกตั้ง
 • โคมีเดีย หรือสมัชชาประชาชนโรมัน
 • ตรีบูนุส - ศาล
 • ผู้เผด็จการ
 • ผู้เซ็นเซอร์
 • ศาสนาพลเมือง
 • สรุป