หนังสือทั่วไป
94 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(28), 348 หน้า ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ต) 149 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
521 หน้า
หนังสือทั่วไป
255 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
473 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(จ), 192 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การเมือง
 • บทที่ 2 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
 • บทที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 • บทที่ 4 ธรรมภิบาลประชาธิปไตย
 • บทที่ 5 ทิศทางทางการเมืองสมัยใหม่
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120, (22) หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
448 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วัฒนธรรมทางสังคม : ธรรมชาติและความแตกต่าง
 • บทที่ 2 วัฒนธรรมพีระมิดในสังคมไทย : บริบทสำคัญใน 4 มิติ
 • บทที่ 3 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมหรือวัฒนธรรมแบบแพนเค้ก
 • บทที่ 4 การทำให้เป็นประชาธิปไตย : จุดหมายในฝันหรือความจริงที่เอื้อมถึง
 • บทที่ 5 ระยะห่างของอำนาจ : เครื่องกีดขวางหรือสนับสนุนการทำให้เป็นประชาธิปไตย
 • บทที่ 6 วัฒนธรรมอำนาจนิยม : พีระมิด 3 ระดับ
 • บทที่ 7 สภาวะของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย
 • บทที่ 8 วัฒนธรรมอำนาจนิยมกับการดิ้นรนสู่การทำให้เป็นประชาธิปไตย
 • บทส่งท้าย