Search results

38 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ ประวัติศาสตร์ "เติร์ก" จากชนเผ่าถึงมหาจักรวรรดิออตโตมัน
 • บทที่ 1 ค.ศ. 100 ถึงศตวรรษที่ 15 กำเนิดชนเผ่าในเอเชียกลาง ชนฮั่น เตอร์ก และอำนาจของกลุ่มเผ่าที่ครองโลก
 • บทที่ 2 ชนฮั่น และแอตติลา ผู้ทำลายโรม เครือญาติหรือเติร์กกลุ่มหนึ่ง ?
 • บทที่ 3 เมื่อเตอร์กเข้าอิสลามส่วนหนึ่งของการล่มสลายของราชวงศ์ และความแตกแยกของอาณาจักรอิสลาม
 • บทที่ 4 ศควรรษที่ 12 เจงกิสข่านและอำนาจของมองโกลเพื่อนบ้านผู้กลายมาเป็นเครือญาติ
 • บทที่ 5 ศตวรรษที่ 16 เมื่อเติร์กผสมมองโกล กลายเป็น "โมกุล" ครองอำนาจเหนืออินเดีย
 • บทที่ 6 อนาโตเลีย หรือเอเชียไมเนอร์ แผ่นดินแห่งความเปลี่ยนแปลงและผันผวน
 • บทที่ 7 จักรวรรดิออตโตมัน มหาอำนาจแห่งโลกตะวันออกต้นสมัยใหม่
 • บทสรุป เติร์ก กับโลกสมัยใหม่