Search results

5 results in 0.15s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556
TOC:
 • การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิวาตธรรมที่ปรากฎในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นำของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก
 • พุทธวิธีการสอนเชิงอุปมาอุปไมย
 • ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุกับเพลโต:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในมิติแห่งทิฏฐิตามคำสอนพระพุทธศาสนา
 • การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนเรื่องคนพาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วิเคราะห์อุบายกำจัดอกุศลวิตกในวิตักกสัณฑฐานสูตร
 • การวิเคราะห์โคลงโลกนิติตามแนวปรัชญาสังคมเชิงพุทธ
 • พระพุทธเจ้าในฐานะนายแพทย์