หนังสืออ้างอิง
217 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
    กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยืไทยที่ได้ทรงประยุกต์เอาราชธรรมทั้งปวงนั้นมาปรับใช้ในการ "ครองราชย์ ครองธรรม และครองใจ" ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมภาพวาดประกอบสวยงาม.
กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยืไทยที่ได้ทรงประยุกต์เอาราชธรรมทั้งปวงนั้นมาปรับใช้ในการ "ครองราชย์ ครองธรรม และครองใจ" ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมภาพวาดประกอบสวยงาม.
หนังสือทั่วไป
562หน้า ภาพประกอบ แผนที่
หนังสือทั่วไป
562 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ซ), 80 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม : ภาพประกอบ(สี) ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(1-8), 633 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(11), 544 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ) 323 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ) 201 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
451หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ
จัดพิมพ์เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ