Search results

3 results in 0.1s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม
 • การสืบทอดและการสร้างสรรค์สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะไทย
 • ปัจจัยการสืบทอดและสร้างสรรค์กับการผสมผสานสัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • มหาทักษาประยุกต์
 • เทวดาเสวยอายุแทรกซ้อนแก่กัน
 • เทวดาเสวยอายุ
 • มหาทักษาพยากรณ์
 • การพยากรณ์พระเคราะห์เสวยอายุ
 • พระจันทร์เสวยอายุ
 • พระอังคารเสวยอายุ
 • พระพุธเสวยอายุ
 • พระเสาร์เสวยอายุ
 • พระพฤหัสบดีเสวยอายุ
 • พระราหูเสวยอายุ
 • พระศุกร์เสวยอายุ
 • มหาทักษากาลโยคประยุกต์
 • มหาสัตตวารประยุกต์
 • วิธีบูชาเทวดานพเคราะห์
 • พิธีรับส่งเทวดานพเคราะห์
 • พิธีสะเดาะเคราะห์รับส่งพระเคราะห์
 • ไสยเวชโหราศาสตร์