หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
    ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์ ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของพระเครื่องเท่านั้น หากยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงคติความเชื่อในการจัดสร้างพระพิมพ์ตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเครื่องในยุคปัจจุบัน รูปแบบของพระเครื่องและกระบวนการที่ทำ
ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์ ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะทำความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของพระเครื่องเท่านั้น หากยังมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงคติความเชื่อในการจัดสร้างพระพิมพ์ตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเครื่องในยุคปัจจุบัน รูปแบบของพระเครื่องและกระบวนการที่ทำ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. (ปกแข็ง)
วิทยานิพนธ์
(ก-ด) 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
วิทยานิพนธ์
(ฉ), 110 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม
หนังสืออ้างอิง
551 หน้า
หนังสืออ้างอิง
316 หน้า : ภาพประกอบ