Search results

9 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาพละ ๕ ในพุทธปรัชญามหายาน ๓) เพื่อเปรียบเทียบหลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับมหายาน ผลการวิจัยพบว่า หลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ หลักธรรมที่เป็นกำลัง เป็นหลักธรรมเป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม) เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมและบ่งชี้ความก้าวหน้าของบุคคลในการปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมคอยเกื้อหนุนหลักธรรมอื่น เช่น สติปัฎฐาน ๔ สัมปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ อริยมรรคมีองค์ ๘ หลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญามหายาน คือ หลักธรรมที่เป็นกำลังมุ่งเพื่อเป็นสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ หรือความสูงสุดในธรรมะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยหลักมหาปัญญา มหากรุณา และมหาอุบาย และมีปรากฏในการบำเพ็ญบารมี และการบำเพ็ญพระโพธิสัตว์ หลักธรรมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ประเภทการบำเพ็ญบารมีจึงเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ทุกข์ยากให้รอดพ้นจากความทุกข์นานาประการ การเปรียบเทียบพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับมหายาน พบว่า ความหมายของพละ ๕ เหมือนกัน ประเภทของพละ ๕ ในการปฏิบัติพุทธปรัชญา มี ๕ ประการ ประกอบด้วย สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ ส่วนมหายาน มุ่งปฏิบัติเพียง ๒ สองอย่าง ปัญญากับวิริยะ จุดมุ่งหมายเพื่อการหลุดพ้นเหมือนกัน แต่การปฏิบัติแตกต่างกัน คือ พุทธปรัชญามุ่งการหลุดพ้นและการนำเวไนยสัตว์สู่จุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน พละ๕ ในพุทธปรัชญามหายาน พยายามเอาเหตุผลเข้าจับพุทธพจน์ แล้วเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีบางประการ ตัดบ้าง เติมบ้าง สุดแล้วแต่เห็นควรไม่เคร่งครัดในวินัยนัก เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าจุดหมายหลักธรรมที่เป็นกำลังในการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ เพื่อให้ได้ความเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจึงเข้าสู่พระนิพาน
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาพละ ๕ ในพุทธปรัชญามหายาน ๓) เพื่อเปรียบเทียบหลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับมหายาน ผลการวิจัยพบว่า หลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ หลักธรรมที่เป็นกำลัง เป็นหลักธรรมเป็นไปเพื่อรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม) เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมและบ่งชี้ความก้าวหน้าของบุคคลในการปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมคอยเกื้อหนุนหลักธรรมอื่น เช่น สติปัฎฐาน ๔ สัมปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ อริยมรรคมีองค์ ๘ หลักพละ ๕ ในพุทธปรัชญามหายาน คือ หลักธรรมที่เป็นกำลังมุ่งเพื่อเป็นสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ หรือความสูงสุดในธรรมะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยหลักมหาปัญญา มหากรุณา และมหาอุบาย และมีปรากฏในการบำเพ็ญบารมี และการบำเพ็ญพระโพธิสัตว์ หลักธรรมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ประเภทการบำเพ็ญบารมีจึงเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ทุกข์ยากให้รอดพ้นจากความทุกข์นานาประการ การเปรียบเทียบพละ ๕ ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับมหายาน พบว่า ความหมายของพละ ๕ เหมือนกัน ประเภทของพละ ๕ ในการปฏิบัติพุทธปรัชญา มี ๕ ประการ ประกอบด้วย สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปัญญาพละ ส่วนมหายาน มุ่งปฏิบัติเพียง ๒ สองอย่าง ปัญญากับวิริยะ จุดมุ่งหมายเพื่อการหลุดพ้นเหมือนกัน แต่การปฏิบัติแตกต่างกัน คือ พุทธปรัชญามุ่งการหลุดพ้นและการนำเวไนยสัตว์สู่จุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน พละ๕ ในพุทธปรัชญามหายาน พยายามเอาเหตุผลเข้าจับพุทธพจน์ แล้วเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีบางประการ ตัดบ้าง เติมบ้าง สุดแล้วแต่เห็นควรไม่เคร่งครัดในวินัยนัก เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าจุดหมายหลักธรรมที่เป็นกำลังในการบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ เพื่อให้ได้ความเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนจึงเข้าสู่พระนิพาน
The purposes of the thesis were: 1) to study the teaching on five powers (Bala) in Theravada Buddhist philosophies, 2) to pursue the teaching on five powers (Bala) in Mahayana Buddhist philosophies, 3) to compare both teachings on five powers in Theravada and Mahayana Buddhist philosophies. Results of the research have found the following findings : The teaching on five powers (Bala) in Theravada Buddhist philosophies deals with strengthening powers conducive to supreme knowledge regarded as the superb, awakening, purifying, investigating, and observing powers for liberating oneself from defilements. The case in point of five powers is the indicator and pointer on being a Noble One’s states and those on their readiness and progress of observing five powers - confidence (Saddha), energy (Viriya), mindfulness (Sati), concentration (Samadhi), and wisdom (Panya). In addition, the observance of five powers is also treated as the stepping stone to observing other types of dharma like fourfold foundations of mindfulness (Satipatthana), foufold efforts (Padhana), fourfold bases of success (Iddhipada), fivefold faculties (Indriya) and noble eightfold paths (Ariyamagga). The teaching on five powers in Mahayana Buddhist philosophies deals with the teaching leading to enlightenment. It supports Bodhisatvas’ observance or the summit of their practice towards Buddhahood, which comprises the teaching on : great wisdom (Mahapanya), great loving-kindness (Mahakaruna) and great policy (Maha-upaya), and appears in undertaking Bodhisatvas’ perfection (Parami) and observance. Its main teaching is comprised of morality (Bila), concentration (Samadhi) and wisdom (Panya). Rigidly, Bodhisatvas’ observance puts the emphasis on assisting others in distress in order to make them survive from hardship of countless concerns. Their unique observance in Mahayana Buddhist philosophies initially lies in their absolute decisions on the great four accomplishments, that is, (1) eradicating all defilements, (2) paying utmost attention to studying the entire dharma, (3) assisting all beings, and (4) training oneself to achieve enlightenment. The comparative results of teachings on five powers in Theravada and Mahayana Buddhist philosophies have proven similar. Such teachings in both philosophies are placed as the fundamental base for the rule of mental practice towards direct liberation. Five powers in Theravada Buddhist philosophies are : (1) confidence, faith; (2) energy, endeavour; 3) mindfulness, consciousness; 4) concentration, firm intention; (5) wisdom, thorough knowledge. Five powers in Mahayana Buddhist philosophies refer to the teaching that supports Bodhisatvas’ observance or makes contribution to anyone wishing to become a Buddha, to attain enlightenment, that is, the insight of four noble truths – sufferings, causes of suffering, cessation of sufferings, and ways leading to cessation of sufferings. Five powers are counted as powerful device to be considerably used in Buddhism but they refer to the excellence in one’s observance of dharma in one step. Additionally, the meaning of five powers embraces the most excellence in practice of dharma in Buddhism, that is, the extinction of defilements. Mahayana Buddhism’s teaching characterizes five powers in term of undertaking perfection (Parami) to a lesser extent, for its only objective is liberation to lead all beings to the highest goal, that is, Nirvana. On a contrary, five powers in Theravada Buddhist philosophies prefer conservative, strict traditions more than Mahayana Buddhist ones, of which the latter’s philosophy tries to interpret the Buddha’s teachings by logical reasoning and change some customs and traditions by doing away with some teachings and adding other ones as deemed appropriate. In other words, Mahayana Buddhist philosophies are not strict with codes of conduct as stipulated by the Buddha.
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558