หนังสือทั่วไป
236 หน้า : ภาพประกอบ
วิทยานิพนธ์
(ก-ท) 179 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
350 หน้า ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
319 หน้า
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(38), 521 หน้า
หนังสือทั่วไป
548หน้า ภาพประกอบสี:
    ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ พระราชสารโมลี (บุญจันทร์ ตุลญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 16 มีนาคม 2540
ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ พระราชสารโมลี (บุญจันทร์ ตุลญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 16 มีนาคม 2540
หนังสือทั่วไป
536 หน้า
หนังสือทั่วไป
318 หน้า