หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + CD/1
หนังสือทั่วไป
223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
66 หน้า
หนังสือทั่วไป
247 หน้า
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
370 หน้า
    ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย(สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย(สกว.)