หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(7), 140 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • การศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม
 • การกำหนดตัวชี้วัด
 • การคัดกรองและจัดโครงสร้างตัวชี้วัด
 • การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวชี้วัด
 • การแก้ไขปัญหากรณีข้อมูลไม่ครบ
 • การสร้างดัชนีมวลรวม
 • การวิเคราะห์ภายหลังการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
199 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ : ลัทธิขงจื๊อกับครอบครัว
 • 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับโครงสร้างใหม่ของครอบครัว
 • 3. ความต่างขั้วของงานและครอบครัว : แรงงานกับครอบครัว
 • 4. ความเป็นไปได้กับการแบ่งงานระหว่างเพศภายในครอบครัว
 • 5. องค์ประกอบใหม่ของครอบครัวเกาหลีในยุค โลกาภิวัตน์
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + CD/1
หนังสือทั่วไป
251 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า