Search results

6 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 เขียนให้กระชับและชัดเจน
 • กำหนดเป้าหมายในการเขียน
 • เข้าใจคนอ่าน
 • บันไดสี่ขั้นของการเขียน
 • กำหนดสามประเด็นหบักก่อนลงมือเขียน
 • เขียนให้จบอย่างรวดเร็ว
 • ปรับปรุงร่างเอกสาร
 • ใช้ภาพในการอธิบายและสื่อสาร
 • ส่วนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน
 • เขียนให้ชัดเจนที่สุด
 • การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • หลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย
 • ใช้ภาษาง่ายๆ หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง
 • อธิบายข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์
 • เขียนให้มีความต่อเนื่อง
 • ใช้ไวยากรณ์พื้นฐานให้ถูกต้อง
 • ให้คนช่วยตรวจแก้ร่างเอกสาร
 • ส่วนที่ 3 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คนอ่านเบืองหน้าหนี
 • อย่าทำให้คนอ่านเบื่อหน่าย
 • ใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสม
 • ส่วนที่ 4 ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ
 • อีเมล
 • จดหมาย
 • บันทึกข้อความและรายงาน
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนังสือ

  หนังสือประกอบไปด้วยการสื่อสารในงานอาชีพในสถานประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั่วไป
หนังสือประกอบไปด้วยการสื่อสารในงานอาชีพในสถานประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั่วไป
หนังสือ

  หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ เพียงเรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบกระชับ ฉับไว เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ แล้วการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ เพียงเรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบกระชับ ฉับไว เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ แล้วการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
หนังสือ