หนังสือทั่วไป
518 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
(17), 852 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
3 เล่ม : ภาพประกอบ