หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9), 295 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 2 การบริหารเปรียบเทียบกับการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 3 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการพัฒนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • บทที่ 5 สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 6 แนวทางระบบในการบริหารการพัฒนา
 • บทที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
 • บทที่ 8 ระบบราชการและการปฏิรูป
 • บทที่ 9 การวางแผนเพื่อการพัฒนา
 • บทที่ 10 การกระจายอำนาจเพื่อการพัฒนา
 • บทที่ 11 การจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนา
 • บทที่ 12 การจัดการบุคลากรเพื่อการพัฒนา
 • บทที่ 13 บทบาทในการพัฒนาขององค์การสาธารณประโยชน์
หนังสือทั่วไป
474 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
126 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เปิดประเด็น
 • ปัญหาของการบริหารภาครัฐของไทย
 • แนวทางแก้ปัญหาการบริหารภาครัฐ
 • แนวทางการพัฒนาการบริหารภาครัฐ
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสำคัญของการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือในบริบทของไทย
 • บทที่ 2 แนวคิด Habermas กับการท้าทายกระบวนทัศน์นโยบายและการวางแผนแบบดั้งเดิม
 • บทที่ 3 ญาณวิทยาของการปรึกษาหารือ
 • บทที่ 4 พรมแดนและจุดมุ่งเน้นของกระบวนทัศน์
 • บทที่ 5 วิธีวิทยาของกระบวนทัศน์
 • บทที่ 6 ตัวอย่างแนวปฏิบัติของการวิเคราะห์นโยบายและากรวางแผนแบบปรึกษาหารือ
 • บทที่ 7 จากแนวปฏิบั้ติย้อนกลับคืนสู่แนวคิด
 • บทที่ 8 สรุปคุณูปการและมองไปข้างน้าสู่การรับมือกับข้อจำกัด
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
49 หน้า
หนังสือทั่วไป
229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
353 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า ; 30 ซม.