Search results

445 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

  หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
Note: หนังสือในโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
TOC:
 • มโนทัศน์และนโยบายวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์
 • วัฒนธรรมร่วมภูมิภาคและแผนที่วัฒนธรรม
 • งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
 • นิยามและมิติของงานวิจัยวัฒนธรรมและวัฒนธรรมร่วมภูมิภาค
 • การวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • กรอบการวิจัยเรื่องการจัดการวัฒนธรรมไทย
 • การอนุรักษ์กับพัฒนา : การคิดใน-นอกกรอบ
 • งานอนุรักษ์และพัฒนาทางวัฒนธรรม
 • บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน เรื่องการจัดการวัฒนธรรม
 • วัฒนธรรมทางอาหารของไทย
 • กรอบการวิจัยเรื่องมาตรฐานของอาหารไทย
 • เครื่องปรุงรสในครัวไทย
 • สีในวัฒนธรรมไทย
 • สุนทรียศาสตร์ตะวันตก
 • วิกฤติกาลของนักวิจัยไทย
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2552 เรื่อง "มรดกไทย มรดกชาติ" ณ พระที่นี่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
Note: กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2552 เรื่อง "มรดกไทย มรดกชาติ" ณ พระที่นี่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  อนุสรณ์มรณกรรมครบรอบ 2 ปี คุณกิมวา แซ่อุ่ย
Note: อนุสรณ์มรณกรรมครบรอบ 2 ปี คุณกิมวา แซ่อุ่ย
TOC:
 • สืบสารวัฒนธรรมไทยบนฐานแห่งการศึกษาที่แท้
 • อุดมธรรม นำจิตสำนึกของสังคมไทย
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553