หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
592 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สังเขปประวัติศาสตร์พม่าเพื่อการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ศิลปะพม่า
 • บทที่ 3 พุทธศาสนาและศิลปะพม่า
 • นำชม วัด พระราชวัง และสถานที่สำคัญในพม่า
 • บทที่ 4 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้
 • บทที่ 5 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
 • บทที่ 6 วัดและพระราชวังในอดีตราชธานีพุกาม
 • บทที่ 7 รัฐฉาน
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วัด
 • ถนน
 • สะพาน
 • สถานที่อื่น ๆ
 • ตำบล
 • รมณียสถาน
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เมืองกลืนวัด
 • บทที่ 2 กระบวนการนำวัดคืนเมือง (หลวง)
 • บทที่ 3 ฟุบแล้วฟื้นของวัดกึ่งเมืองกึ่งชนบท
 • บทที่ 4 เหตุแห่งความสำเร็จ 1 : ลักษณะทุนคน และทุนทางสังคม
 • บทที่ 5 เหตุแห่งความสำเร็จ 2 : เคล็ดกลยุทธ์
 • บทที่ 6 ถอดความรู้สู่ข้อเสนอแนะ
 • คำตามโดย พระไพศาล วิสาโล
 • ภาคผนวก กรณีศึกษาโดยย่อ 5 วัด
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
193 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(น.ม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2546
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(น.ม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2546
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ตาราง
  ฉบับอัดสำเนา,ปริญญานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
Note: ฉบับอัดสำเนา,ปริญญานิพนธ์(ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
วิทยานิพนธ์
ก-ต, 192 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556