Search results

9 results in 0.24s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  สรุปสัมมนาวิชาการ วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจาติ ท่าเตียน
สรุปสัมมนาวิชาการ วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจาติ ท่าเตียน
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ "คติชนสร้างสรรค์" อิงอดีค สนองปัจจุบัน...อย่างไร
 • "จามเทวีบูชา" ในสังคมไทยร่วมสมัย : วิธีคิดแบบ "คติชนสร้างสรรค์"
 • งานประเพณีบวงสรวงพระพรหมประจำปีและบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด : "ประเพณีสร้างสรรค์" ในบริบทร่วมสมัย
 • ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในฐานะ "ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย
 • "คติชนสร้างสรรค์" เกี่ยวกับ "พระพุทธรูปไม้ติ้ว" ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • การสร้างวัตถุมงคลทางดนตรีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย
 • "รามเกิน" ใน "รามเกียรติ์ : คติชนสร้างสรรค์" ในการแสดงโชนสดของคณะประยุทธ ดาวใต้
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ทวิภาวะ
 • ถ้อยคำเกี่ยวกับการเกิดในภาษาไทยและภาษาไท
 • ความหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • นางรื่นนางโรยในฐานะพี่เลี้ยงจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ : การศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องมิตรแท้ 4 ในพระพุทธศาสนา
 • แลลึกความรู้สึกพระอุดมปิฎกจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องสุทธิกรรมชาดกและสุภาษิตร้อยแปด
 • อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์หนังสือวัดเกาะภาคใต้ ช่วง พ.ศ.2470-2520
 • ตุ๊กตาลูกเทพ : การผลิตซ้ำวาทกรรม "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" และบทบาทของวัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย
 • จากวิถีเดิมสุ่วิถีของคนยุคใหม่ : ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในวรรณกรรมเด็กชายเล
 • การต่อรองผ่านทางสื่อพื้นบ้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยโซ่งพลัดถิ่น อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชาติตะวันตก : การเข้ามาและภาพสะท้อนในจังหวัดภูเก็ต
 • ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการระว่างประเทสไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • การเมืองเชื่อมโยงภายในนโยบายต่างประเทศของไทย : ไทย กับ ความร่วมมือเอเชีย
 • เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรีเมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลง ศรัทธาหรือสัตว์ทา ของวง Dezember
 • ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 "วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา"
หนังสือ

  ตำราหนังสือภาพชุดวัตถุมงคลพระอาจารย์นำ พ่อท่านคลิ้งพร้อมวิธีการดูวัตถุมงคลอย่างละเอียดครบถ้วนวมบูรณ์ที่สุด
Note: ตำราหนังสือภาพชุดวัตถุมงคลพระอาจารย์นำ พ่อท่านคลิ้งพร้อมวิธีการดูวัตถุมงคลอย่างละเอียดครบถ้วนวมบูรณ์ที่สุด