หนังสืออ้างอิง
518 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
245 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ด) 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
วิทยานิพนธ์
(ฉ), 110 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    สรุปสัมมนาวิชาการ วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจาติ ท่าเตียน
สรุปสัมมนาวิชาการ วัฒนธรรมชาวพุทธในสุวรรณภูมิ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจาติ ท่าเตียน