Search results

14 results in 0.05s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ขั้นตอนในการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
 • การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 • ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
 • การอ้างอิงและบรรณานุกรม
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
Note: โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ส่วนประกอบของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์
 • บทที่ 3 การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ/หรือสารนิพนธ์
 • บทที่ 4 การอ้างอิง
 • บทที่ 5 การเขียนบรรณานุกรม
 • ภาคผนวก ก. ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบต่าง ๆ
 • ภาคผนวก ข. คำย่อชื่อคัมภีร์ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ภาคผนวก ค. คำสั่ง และระเบียบมหาวิทยาลัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนลงมือทำวิทยานิพนธ์/การวิจัย
 • ตอนที่ 2 การเขียนเค้าโตรงวิทยานิพนธ์
 • ตอนที่ 3 การทำและการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 • ตอนที่ 4 การทำรางานผลการวิทยานิพนธ์/การวิจัย
 • บรรณานุกรม
หนังสือ