Search results

54 results in 0.08s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำวินิจฉัยที่ 1/2563 เรื่องคำร้องขอให้ศาลรรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนุญ มาตรา 49
 • คำวินิจฉัยที่ 2-3/2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (๑) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญ หรือไม่
 • คำวินิจฉัยที่ 4/2563 เรื่อ นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ (ผู้ร้อย) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
 • คำวินิจฉัยที่ 5/2563 เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำวินิจฉัยที่ 6/2563 เรื่องพระราชบัะญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 117 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 249 และมาตรา 250 หรือไม่
 • คำวินิจฉัยที่ 7/2563 เรื่องนายวิทเตอวัน จิบเบอ ยูลิซ์ซิส ไมเคิล หรือจิบเบอ ยูลิซ์ซิส ไมเคิล วิทเตอวีน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
 • คำวินิจฉัยที่ 8/2563 เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตรมรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของ นายระวี รุ่งเรือง สิ้นสุดลงคามรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (4) ประกอบมาตรา 108 ข ลักษณะต้องห้าม (1) และมาตรา 98(8) หรือไม่
 • คำวินิจฉัยที่ 9/2563 เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มาตรา 9 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และมาตรา 26 หรือไม่
 • คำวินิจฉัยที่ 10/2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฏรส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกผุ้แทนราษฎรของ นายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่
 • คำวินิจฉัยที่ 11-12/2563 เรื่องพระราชบัญญัติจัดต้้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พงศ. 2542 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 38 มาตรา 50(1) (2) และ (10) มาตรา 51 และมาตรา 53 หรือไม่
หนังสือ

หนังสือ