หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 320 หน้า ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณสงฆ์
  • บทที่ 2 การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
  • บทที่ 3 การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล
  • บทที่ 4 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขวัยและสมัยอยุธยา
  • บทที่ 5 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2504)
  • บทที่ 6 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน
  • บทที่ 7 ทิศทางการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอนาคต
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
139 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
319 หน้า
หนังสือนักธรรม บาลี
255 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
77 หน้า
หนังสือทั่วไป
77 หน้า
หนังสือทั่วไป
33 หน้า