หนังสือทั่วไป
291 หน้า
หนังสือทั่วไป
56 หน้า
หนังสือทั่วไป
426 หน้า
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 320 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองคณสงฆ์
 • บทที่ 2 การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
 • บทที่ 3 การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล
 • บทที่ 4 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขวัยและสมัยอยุธยา
 • บทที่ 5 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2504)
 • บทที่ 6 การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบัน
 • บทที่ 7 ทิศทางการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอนาคต
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ตาราง
  รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือทั่วไป
(9), 180 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
78 หน้า
หนังสือทั่วไป
(12), 295 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค ๑ ประวัติคณะสงฆ์ นิกายสงฆ์
 • การบัญญัติพระวินัย
 • ประเภทความผิดตามพระวินัยและกฎหมาย
 • การต้องอาบัติปาราชิกกับความผิดทางอาญา
 • ภาค ๒ คำบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
 • ภาค ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม
หนังสือทั่วไป
269 หน้า
หนังสือทั่วไป
202 หน้า