วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
11, 159 แผ่น ; 30 ซม.
  วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ธรรมะของมหาบพิตร
 • ธรรมะ
 • จิต
 • สติ
 • ศีล
 • สมาธิ
 • ปัญญา
 • คุณธรรม
 • บุญ
 • พระพุทธศาสนา
 • คัมภีร์พระพุทธศาสนา
 • บุคคล
วิทยานิพนธ์
(ก-ซ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2549
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ฏ) 246 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
ดุษฎีนิพนธ์
(ก-พ) 283 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือทั่วไป
639 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ตอนที่ 1 จริงๆ แล้วคุณคือใคร?
 • ตอนที่ 2 สติ : ยาอันยอดเยี่ยม
 • ตอนที่ 3 การเปลี่ยนเหตุแห่งทุกข์
 • ตอนที่ 4 พบอิสรภาพ
 • ตอนที่ 5 ทำให้จิตที่เปี่ยมด้วยปัญญาปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม
หนังสือทั่วไป
447 หน้า
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
82 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ