หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบสี
  ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(8), 174 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • 1 สถาปัตกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาทำไม อย่างไร ด้วยหลักฐานอะไร
 • 2 สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
 • 3 สามลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
 • 4 คติพระอินทร์ : อุดมการณ์แห่งรัฐสมัยรัชกาลที่ 1
 • 5 "ศีลษะแผ่นดิน" ใน "มัชฌิฌประเทศ" กลาง "ชมพูทวีป"
 • 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี, บรรณานุกรม ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
เล่ม 1 :226 หน้า ; เล่ม 2 :467 หน้า ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 34 ซม.
หนังสือทั่วไป
214หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ