Search results

81 results in 0.13s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำสู่สถิติ
 • 2. การแจกแจงความถี่
 • 3. การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ
 • 4. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 • 5. การวัดการกระจาย
 • 6. โค้งปกติ
 • 7. สถิติเชิงอ้างอิง : บทนำ
 • 8. การทดสอบสมมติฐาน
 • 9. สถิติทดสอบสมมติฐาน
 • 10. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • 11. การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทาง
 • 12. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ
 • 13. สหสัมพันธ์
 • 14. การวิเคราะห์การถอถอย
 • 15. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 16. บทสรุป : การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับการวิจัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการวิจัย
 • บทที่ 2 สถิติเบื้องต้น
 • บทที่ 3 การจัดการข้อมูล
 • บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 • บทที่ 5 การวัดการกระจาย
 • บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 การประมาณค่าประชากร
 • บทที่ 8 สมมติฐาน
 • บทที่ 9 การทสอบความแตกต่างของประชากร บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • บทที่ 11 การทดสอบไคสแควร์
 • บทที่ 12 สหสัมพันธ์
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์การถดถอย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การวิเคราะห์รีเกรสชั่น
 • การวิเคราะห์สหพันธ์
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • การวิเคราะห์ความแตกต่าง
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ
 • บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณา
 • บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
 • บทที่ 4 ตัวแปรสุ่ม
 • บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง
 • บทที่ 7 การแจกแจงค่าตัวอย่าง
 • บทที่ 8 การประมาณต่า
 • บทที่ 9 การทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • บทที่ 11 การทดสอบไคกำลังสอง
หนังสือ