หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
(96), 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หนังสือ "Samurai - Sakura" " เล่มนี้ เป็นหนังสือ 2 ภาษา ฉบับไทย-ญี่ปุ่น ผลงานโดย "ฮิเดโตชิ อูเมกิ" ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่มีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่น เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กเล็กในเมืองไทย ก่อนจะกลับไปศึกษาต่อและเติบโตที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ "Samurai" เป็นเรื่องของการถอดรหัสปรัชญาซามูไร เพื่อการบริหารยุคใหม่ นำเสนอแนวคิดวิถีบูชิโด อันประกอบไปด้วยเรื่องแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณซามูไรและการประยุกต์เพื่อการบริหารธุรกิจ แนวคิดเรื่องดาบซามูไร แนวคิดโรงเรียนสร้างผู้นำของญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดแบบบูชิ แนวทางการบริหารองค์กรของญี่ปุ่น ส่วนในภาค "Sakura" เป็นเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่น เพื่อคนไทย นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องของลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งถ่ายทอดรูปแบบการหล่อหลอมคน และระบบวิธีอบรมและสอนคนในแนวทางแบบญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรื่องราวบริบททางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป อาทิเช่นเรื่อง ซูโม่ อองเซน เสื่อตาตามิ การดื่มชา อาหารญี่ปุ่น ฉบับ 2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น
หนังสือ "Samurai - Sakura" " เล่มนี้ เป็นหนังสือ 2 ภาษา ฉบับไทย-ญี่ปุ่น ผลงานโดย "ฮิเดโตชิ อูเมกิ" ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่มีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่น เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กเล็กในเมืองไทย ก่อนจะกลับไปศึกษาต่อและเติบโตที่ประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ "Samurai" เป็นเรื่องของการถอดรหัสปรัชญาซามูไร เพื่อการบริหารยุคใหม่ นำเสนอแนวคิดวิถีบูชิโด อันประกอบไปด้วยเรื่องแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณซามูไรและการประยุกต์เพื่อการบริหารธุรกิจ แนวคิดเรื่องดาบซามูไร แนวคิดโรงเรียนสร้างผู้นำของญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดแบบบูชิ แนวทางการบริหารองค์กรของญี่ปุ่น ส่วนในภาค "Sakura" เป็นเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่น เพื่อคนไทย นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องเล่าของคนญี่ปุ่น ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องของลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งถ่ายทอดรูปแบบการหล่อหลอมคน และระบบวิธีอบรมและสอนคนในแนวทางแบบญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรื่องราวบริบททางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป อาทิเช่นเรื่อง ซูโม่ อองเซน เสื่อตาตามิ การดื่มชา อาหารญี่ปุ่น
Note: ฉบับ 2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น
TOC:
 • บทนำผู้เเขียน
 • Samurai Spirit จิตวิญญาณความเป็น "ญี่ปุ่น"
 • โคโนสุเกะ มัตซึชิตะ ชีวิตเพื่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ - คาซูโอะ อินาโมริ ผู้ใช้หลักจริยธรรม ปรัชญา และวิถีแห่งซามูไร ในการบริหารและดำเนินชีวิต - Bottom up Policy หัวใจของธุรกิจอยู่ที่ "คน"
 • ผู้นำด้านประดิษฐกรรมของโลก
 • ดาบซามูไร : จากเบ้าหลอมดาบสู่บ่อหลอมอารยธรรม
 • บทส่งท้าย
สารนิพนธ์
(ก-ฐ) 167 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ตาราง + 1 ซีดี-รอม
สารนิพนธ์
(ก-ฎ) 92 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
งานวิจัย
93 หน้า ; 30 ซม.
  โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัย รุ่นที่ 3 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2548
โครงการฝึกอบรมพัฒนานักวิจัย รุ่นที่ 3 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2548
วิทยานิพนธ์
(ก-ซ), 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
วิทยานิพนธ์
(ฒ), 178 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
วิทยานิพนธ์
188 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
วิทยานิพนธ์
(ก-ซ), 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2549
สารนิพนธ์
(ก-ญ) 133 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
สารนิพนธ์
(ก-ฏ) 150 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553