Search results

1,382 results in 0.08s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
 • สำนักคิดที่มีอิทธิพลต่อการจัดสวัสดิการสังคม
 • รัฐสวัสดิการกับการจัดสวัสดิการสังคม
 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม
 • พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย
 • การจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • บทที่ 1 สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • บทที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • บทที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
 • บทที่ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 • บทที่ 5 การสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • ส่วนที่ 2 ปัญหาสังคมและกรณีศึกษา
 • บทที่ 6 ปัญหาสังคม
 • บทที่ 7 การศึกษาปัญหาสังคม
 • บทที่ 8 ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
 • บทที่ 9 ปัญหาหนี้สิน
 • บทที่ 10 แม่วัยใส : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • บทที่ 11 สรุป
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 14 ฉบับที่ 69 เมษายน - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 69 เมษายน - มิถุนายน 2562
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก
 • Stories
 • Move together
 • Smart Organization
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 66 กรกฎาคม - กันยายน 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก 16 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชารัฐพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สวัสดิการสังคม ชู อปท. ขับเคลื่อนงาน ตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน
 • Stories
 • คลังปัญญาประชามติ
 • Move together
 • Smart Organization
 • สังคมเป็นสุข
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยวิถีไทย เก๋ไก๋@ นิคม&ชาวเขา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 63 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 63 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก รางวัล "ปชาบดี" ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก
 • คลังปัญญาประชาบดี ราษฎรบนพื้นที่ต้องพัฒนาทุกมิติควบคู่ความยั่งยืนของภูมิวัฒนธรรม
 • 12 Stories
 • Move Together เดนมาร์ก ใช้สวัสดิการสังคมลดช่องว่างคนรวย - คนจร
 • สวัสดิการและสิท ธิประโยชน์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพของประเทศไทย
 • สังคมเป็นสุข พ่อพระนักอุ้ม สร้างความดีด้วยหัวใจ
 • เรียนรู้อยู่กับอาเซียน อาเซียน แหล่งอาหาร (ครัว) ของโลก
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ กะหล่ำปลี
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยวิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา จ. อุตรดิตถ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก งานวันปกรณ์ 61 ประกาศเกียรติคุณ 24 นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2560
 • คลังปัญญาประชาบดีโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 • 12 Stories
 • Move Together
 • SMART Organization
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ข้าราชการ พนักงานราชการ
 • สังคมเป็นสุข
 • เรียนรู้อยู่กับอาเซียน
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 59 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุรชณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 • คลังปัญญาประชาบดี การเสิรมพลังประชารัฐเพื่อสังคม
 • พม. เดินหน้าประชารัฐส่งเสริมศักยภาพ อพม. พร้อมมอบรางวัล อพม.ดีเด่นประจำปี 2559
 • วันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณธโลก (World Homeless Day) ประจำปี 2559
 • ย้อมผ้าสีดำเพื่อคนไรัที่พึ่งให้มีชุดแต่งกาบน้อมถวายความอาลับ
 • หมอนยางพาราเพื่อคนไร้ที่พึ่ง
 • เครื่องใช้จำเป็น จากใจ เอสซีจี
 • พม. ลงพื้นที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สนามหลวง
 • ราษฎรบนพื้นที่สูง 999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง
 • iSMART โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสังคม
 • รวมพลัง พม. เพื่อสร้่างสุขภาวะที่ดี ออกกำลังกายทุกวันพุธขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี
 • โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ตามกรอบแนวคิด "Power+plus...อาสาพลังบวก ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2560
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือ พม. ลงนาม MOU ให้บริการตรวจทางนิติวิทยาศาตร์แก่คนไร้ที่พึ่ง
 • พม.เปิดศูนย์บริการข้าราชการบำนาญ "ลูกประชาบดี"
 • นโยบาย พม. ปี 2560 เน้น "3A" ตอบโจทย์ "ปัญหาสังคมรอไม่ได้"
 • Amazon Go กับก้าวต่อไปของงานสวัสดิการสังคม
 • SMART 4.5 สู่ iSMART 5.0 (Social Innovaiton for Social Welfare) ร่วมสร้างสรรค์อนาคตทางสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกัน
 • ปัญหาของชุมชน ต้องเห็นและร่วมแก้โดยชุมชนเอง ให้เห็น "สิ่งที่ชุมชนมี" ไม่ใช่มองเห็นแค่ "สิ่งที่ชุมชนน่าจะต้องมี"
 • ความงดงามและทรงคุณค่าแห่งประชาคมอาเซียน
 • หวานแล้วกลม ขมแล้วสวย
 • บ้านมิตรไมตรี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ