Search results

25 results in 0.07s

หนังสือ

  มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. -- วัฒนธรรม. -- ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. -- การศึกษาและวิจัยทางมานุษยวิทยา. -- มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ. -- การจัดระเบียบสังคมทางมานุษยวิทยา. -- ครอบครัว การแต่งงาน และเครือญาติ. -- มานุษยวิทยาการปกครอง. -- มานุษยวิทยาศาสนา. -- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม. -- มานุษยวิทยาประ
มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. -- วัฒนธรรม. -- ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. -- การศึกษาและวิจัยทางมานุษยวิทยา. -- มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ. -- การจัดระเบียบสังคมทางมานุษยวิทยา. -- ครอบครัว การแต่งงาน และเครือญาติ. -- มานุษยวิทยาการปกครอง. -- มานุษยวิทยาศาสนา. -- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม. -- มานุษยวิทยาประ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม)--มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศศ.ม)--มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2549
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ : ความเข้าใจ เรื่องธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมไทย
 • ปัญหาธรรมภิบาลที่นำไปสู่การออกระเบียบและการใช้กระบวนการทางศาลคดีทุจริต เพื่อลดการไม่มีธรรมาภิบาล
 • การใช้อำนาจ และวัฒนธรรมแห่งอำนาจ สู่วัฒนธรรมแห่งการใช้อำนาจแบบใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ประชาธิปไตยกับเผด็จการอย่างไหนบกพร่องทางธรรมาภิบาลมากกว่ากัน
 • ระบบการศึกษาและศาสนามีส่วนสัมพันธ์กับการมีหรือไม่มีธรรมาภิบาล
 • ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาอย่างเร่งรีบที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความไม่มีธรรมาภิบาล
 • เอกลักษณ์ของไทยที่นำไปสู่วัฒนธรรมแบบไทยไทยและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • ทางออกด้านวัฒนธรรมไทยสู่ธรรมาภิบาล
 • บทส่งท้าย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความหมายของสังคมวิทยาชนบทและเมือง
 • ลักษณะสังคมชนบทและเมืองด้านนิเวศน์วิทยา
 • ลักษณะสังคมชนบทและเมืองด้านประชากร
 • ลักษณะสังคมชนบทและเมืองด้านการอาชีพและรายได้
 • ค่านิยมในสังคมไทยอละการเปรียบเทียบค่านิยมระหว่างชนบทและเมือง
 • การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง
 • สวัสดิภาพทางสังคมในชนบทและเมือง
 • ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมชนบทและเมือง
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560