Search results

15 results in 0.11s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 4 ความร่วมมือของหน่วยงานในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • ส่วที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ส่วนที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 8 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • บทที่ 2 ภาพรวมผลการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์รายละเอียดผลการดำเนินงาน
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • บทความวิจัย การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย
 • คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน การแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินทวงคืนพื้นที่โบราณสถาน
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินกบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • ส่วนที่ 1การทบทวนบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยในระบบการเมืองแห่งรัฐ : การวิเคราะห์กรณีศึกษาของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
 • บทความวิชาการการบริหารจัดการอุทกภัย กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตำบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บทความวิจัย บทบาท หน้าที่และกลไกขององค์การภาครัฐและภาคประชาสังคม ต่อการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ของประเทศญี่ปุ่น
 • รูปแบบภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งอิทธิพลต่อประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่วยเหลือกรณีไม่อนุญาตให้นำเข้าไม้สักท่อนสู่ราชอาณาจักรไทย
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อธรรมาภิบาล
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คอลัมน์พิเศษ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ส่วนที่ 2 บทความวิจัยและวิชาการ การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ชุมชนรอบวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิทางศาลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • บทความวิจัย วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย : ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติโดยแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษาวัดจันเสนและวัดตากฟ้า
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับของราษฎรเมืองพิษณุโลก
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน วิวัฒนาการร้องทุกข์ของราษฎรไทย
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คอลัมน์พิเศษ การสอบสวนเชิงระบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 2 บทความวิจัยและวิชาการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : มองผ่านพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล : กรณีเกาะปันหยี จังหวัดพังงา
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน การเผยแพร่รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีในรูปแบบหนังสืออักษรลาเบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่ สำหรับผู้พิการทางสายตา
 • ท่านถาม เราตอบ
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • สิบแปดเดือน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์กับบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • การกระจายอำนาจตัดสินใจในโครงการกับสิทธิกลุ่มผู้รัผลกระทบทางลบ : ทฤษฏี บทเรยนกับการพัฒนา
 • กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากล : ศึกษากรณีข้อร้องเรียนของบุคคล
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กรณีศึกษาเขตจังหวัดสระบุรี
 • ปัญหาความล่าช้าจากการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่?
 • The evolotion of the Ombudsman :Western Australia :The case of Thailand :The case of Hong Kong
 • ท่านถาม เราตอบ
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • ส่วนที่ 1 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
 • ส่วนที่ 2 ยทความวิจัยและวิชาการ การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมผ่านนโยบายสวัสดิการสังคม : กรณีศึกษาการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการเบี้ยผู้สูงอายุ
 • บทบาทของเจ้าพนักงานคดีในกระบวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
 • การติดตามประเมินผล และสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน เพื่สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีกรมชลประทานจัดทำโครงการ "ชลประทานคลองสังข์"
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน Human Rights Ombudsman Institutions as GANHRI Accredited National Human Rights Institution (NHRIs) : Benefits, Challenges and Limitations
 • A Human Rights Based Approach to the Ombudsnam's work
 • The Contribution of the Dual Function of the State Comptroller and Ombudsman of Israel to the Defese of Humna Rights
 • Multiple Functions of the Control Yuan's office to Effectively Protect Human Rights
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ