หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ประมวลถ้อยแถลงเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากประมวลประมวลถ้อยแถลงเล่มเดิม ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ ระหว่างปี 2508-2516 เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประมวลถ้อยแถลงเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากประมวลประมวลถ้อยแถลงเล่มเดิม ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ ระหว่างปี 2508-2516 เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
86 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
197 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
178 หน้า