หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
206 หน้า ภาพประกอบสี, แผนที่ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

สุโขทัย 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
24 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
477 หน้า : ภาพประกอบ