Search results

18 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

  นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญารุ่นที่ 40 จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานประสาทปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ครั้ง 28 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญารุ่นที่ 40 จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานประสาทปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ครั้ง 28 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • จดหมาย เรื่อง ถวายลิขสิทธิ์ต้นฉบับ "วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา"
 • คำปรารภของผู้เขียน
 • ความนำ
 • ท่าทีและเหตุผลที่ไม่ทรงตอบปัญหาทางอภิปรัชญา
 • วิธีวิเคราะห์ปัญหาทางอภิปรัชญาที่ทรงตอบ
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระไตรปิฎก
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาของครูทั้ง 6
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาของลักธินิครนถ์ หรือศาสนาเชน : เปรียบเทียบหลักกรรมและความเพียร
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาเรื่องกฏแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา
 • วิเคราะห์อภิปรัชญาเรื่องโลก : คติการเกิดและการสลายของโลก
 • ข้อสรุปท้ายบท
 • อักษรย่อที่ใช้ในเล่มนี้
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอภิปรัชญา
 • อภิปรัชญาตะวันตกและตะวันออก
 • อภิปรัชญาในทัศนะกลุ่มสสารนิยม
 • อภิปรัชญาในทัศนะกลุ่มสัจนิยม
 • พระพุทธศาสนากับอภิปรัชญา
 • ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
 • อภิปรัชญาในทัศนะฝ่ายจิตนิยม
 • อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้าหรือสิ่งสัมบูรณ์
 • อภิปรัชญาว่าด้วยจิตหรือวิญญาณ
 • อภิปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติจิต มโน หรือ วิญญาณ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ