Search results

9 results in 0.06s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การจัดการด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ลบทที่ 5 การวางแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมายทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การกำหนดตำแหน่งการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การกำหนดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การกำหนดการส่งเสริมตลาดอุตสหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การจัดทำแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 การปฏิบัติตามแผนการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 การประเมินผลแผนการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การสร้างวินัยการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 11 การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 12 การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • บทที่ 14 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความเข้าใจการวิจัยทางด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การกำหนดประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย
 • เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
 • การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
 • การใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนรายงานการวิจัยทางด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • การเผยแพร่และการประเมินผลการวิจัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินครคุนหมิง มณฑลยูน่าน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย
 • การศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว