Search results

381 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ขั้นที่ A สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 เดือน
 • ขั้นที่ B สำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือน
 • ขั้นที่ C ตั้งแต่เด็กเดินได้ - 18 เดือน
 • ขั้นที่ D สำหรับเด็กอายุ 18-24 เดือน
 • ขั้นที่ D อายุ 2 ขวบ - 2 ขวบครึ่ง
 • ขั้นที่ F อายุ 2 ขวบครึ่ง - 3 ขวบครึ่ง
 • ขั้นที่ G อายุ 3 ขวบครึ่ง - 4 ขวบครึ่ง ขั้นที่ H อายุ 4 ขวบครึ่ง - 5 ขวบขึ้นไป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัยก่อนเข้าเรียน
 • การฝึกฝนระเบียบวินัย
 • อิทธิพลของความรุนแรงต่อเด็ก
 • โรงเรียนเริ่มที่บ้าน
 • การเลือกสื่อเพื่อลูก
 • สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปัญหาของครู
 • ตัวอย่างวิธีพูดที่ "ดี" ของครู
 • ตัวอย่างวิธีพูด "สร้างปัญหา" ให้เด็ก
 • หัวใจสำคัญของวิธีการพูดที่ดี ของครูและพ่อแม่
 • ภัยของคำชม
 • วิธีสร้างวินัยตนเองให้เด็กนักเรียน
 • เมื่อเด็กและครูเผชิญหน้ากัน พ่อแม่ควรจะมีบทบาทอย่างไร
 • ปัญหาเรื่องการบ้าน
 • ครูและพ่อแม่มีวิธีสร้างแรงจูงใจอย่างไร เพื่อให้เด็กมรแรงบันดาลใจอยากเรียนรู้
 • ขั้นตอนและตัวอย่างการสอนที่ดี ที่ช่วยลดปัญหาและทำให้เด็กรักการเรียน
 • สร้างความร่วมมือที่ดี ระหว่างครูและพ่อแม่
 • ครูในความทรงจำของเด็ก