Search results

12 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เรื่องน่ารู้สำหรับครูเด็กพิเศษ
 • บทที่ 2 การสอนเด็กพิเศษ
 • บทที่ 3 เรียน เล่น เน้นพัฒนาการ
 • บทที่ 4 วิจัยง่าย ๆ ในห้องเรียนเด็กพิเศษ
หนังสือ

  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกาาการสาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกาาการสาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
หนังสือ

  โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
 • บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
 • บทที่ 3 บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
 • บทที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
 • บทที่ 5 กฎหมายและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บริบทการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21
 • ปฏิบัติการการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนร่วม
 • ปฏิบัติการการจัดการชั้นเรียนในการศึกษาแบบเรียนร่วม
 • ปฏิบัติการการพัฒนาและการจัดการโปรแกรมรายบุคคล
 • ปฏิบัติการการออกแบบการสอนแบบเรียนร่วม
 • ปฏิบัติการการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
 • ปฏิบัติการการส่งเสริมสมรรถนะทางสังคม
 • การสะท้อนกลับ : ปฏิบัติการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
หนังสือ